۲۲ اوکراینی در حملات هوایی در چرنیهف کشته شدند - vidiko