گیاه دارویی برگ چنار از مزاجی سرد و خشک برخوردار است.