۱۰ درصد تعاونی های فعال کشور تعاونی های زنان هستند - vidiko