گفتگوی تلفنی وزیر جنگ اسرائیل و وزیر دفاع مصر - vidiko