گزارش صلیب سرخ از آخرین وضعیت غیرنظامیان در اوکراین - vidiko