کره هم جام ملت های آسیا را با پیروزی آغاز کرد - vidiko