پایان بیست و هشتمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم - vidiko