وزیر دارایی فرانسه قطع ارتباط روسیه با سوئیفت آخرین راه حل است - vidiko