وجود نگاه منفی معضل سرمایه گذاری خارجی در ایران است - vidiko