معاون اول رییس جمهور بر توسعه نظارت و ثبات در بازار کالاهای اساسی - vidiko