مسئولین استانی تمام قد از تیم آناصنعت قم حمایت کردند - vidiko