مرادمند قسم می خورم بازیکنان استقلال کم کاری نکردند - vidiko