فعال شدن داوطلبان در حوزه محیط زیست برای اجرای پروژه های مشترک - vidiko