فرمانده نداجا ایرانی هیچگاه اجازه ذره ای شیطنت به دشمن را نمی دهد - vidiko