زابل با دمای ۵۰ ۸ درجه گرمترین روز در ۵۰ سال اخیر را تجربه کرد - vidiko