رییس جمهور مهم ترین جلوه عدالت اقامه آن در پرداخت حقوق و دستمزد - vidiko