/رنگبندی کرونایی شهرستان های کشور از ۱۴۰۰ ۱۰ ۲۵ - vidiko