ذوالنوری ایران و آمریکا هر دو بدنبال توافق هستند - vidiko