درب محصور لوکیشن و اتمسفر جغرافیایی اثر شده است - vidiko