خطوط تولید دانش بنیان مورد تهدید هستند دشمن تلاش می کند تجهیزات - vidiko