تیم ملی بسکتبال راهی ترکیه شد مانیسا میزبان شاگردان دمیر - vidiko