تعرفه های جدید توقف و حمل وسایل نقلیه اعلام شد - vidiko