ترافیک سنگین در ورودی رودبار مسافران در حال خروج هستند - vidiko