انجام مقدمات انتقال ۴۰ زندانی ایرانی در ترکیه برای بازگشت به - vidiko