اقدامات ساختاری برای رفع فقر موجب غفلت از سرعت رسیدگی به نیازمندان - vidiko