وزیر کشور تیراندازی به مردم نشان از استیصال دشمن است - vidiko