نصیرشلال رفاقتم با وزنه بردارها را قاطی کار نمی کنم مجبوریم - vidiko