منتظر ابلاغ شهرداری شیراز برای بهره برداری از بازار پروتئین هستیم - vidiko