متعصبانی که با ریختن خون ناموس آبرو می خرند مسئولین کجای میدان - vidiko