عیادت مقام مسئول در سازمان بازرسی از جانباران در بیمارستان ساسان تاکید - vidiko