صدور بیش از ۲۰۰۰ فقره مجوز از درگاه ملی مجوزها در خراسان شمالی - vidiko