سفری به اسفندقه به عنوان رنگین کمانی از فرهنگ تاریخ تمدن و - vidiko