دیدار هیات ایرانی و سوری در آستانه تاکید بر تمامیت سرزمینی سوریه - vidiko