دستگاه های اجرایی نسبت به تبدیل وضعیت ایثارگران موظف هستند - vidiko