حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر وظیفه تمامی دستگاه های فرهنگی کشور - vidiko