تکرار زلزله آبان ۹۸ سراب و میانه تاکنون خسارت جانی گزارش نشده - vidiko