توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر راهبرد جدی صندوق نوآوری است - vidiko