تصویب تغییر برخی از اماکن المپیک پاریس توسط IOC - vidiko