برگزاری بیش از ۶۰۰ عنوان برنامه در سازمان دانشجویی معاونت فرهنگی - vidiko