۹۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه دیون تامین اجتماعی اختصاص یافت - vidiko