۸ میلیارد تومان بدهی ادارات به اوقاف تربت حیدریه افزایش ۱۳۱ - vidiko