۸۵۱ میلیارد تومان از تعهدات سفر رئیس جمهور به استان بوشهر محقق - vidiko