۶۹ میلیارد تومان طرح اقتصادی در دلفان بهره برداری شد - vidiko