۵ داوطلب به لیست تایید صلاحیت شدگان مجلس در گیلان اضافه شدند - vidiko