۳۶ پروژه خدماتی و عمرانی در کوچصفهان به بهره برداری رسید - vidiko