۳۵ پایگاه انتخاب رشته در استان کرمان آماده ارائه مشاوره به دانش آموزان - vidiko