۲۲۳۴ سرباز رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ علیه غزه زخمی شدند - vidiko