۲۰۰ روز برای مردم نهادینه کردن عدالت فرهنگی تا برگزاری موفق جشنواره - vidiko