۱۹ درصد از مدارس کشور نیازمند تخریب و مقاوم سازی هستند - vidiko