۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به تکمیل فاز دوم تصفیه خانه پرند تخصیص - vidiko